14/06/20  Tin tức - Sự kiện  242
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thựchiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế ...
 14/06/20  Tin tức - Sự kiện  125
Căn cứ Kế hoạch số 856/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáodục và Đào tạo Cà Mau về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mạidâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2021-2021 trong các đơn vị, trường học,Trường TH Tân Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chốngma túy, mại ...
 14/06/20  Tin tức - Sự kiện  105
Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;Trường Tiểu học Tân Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông(CTGDPT) với những nội dung cụ thể như sau: