KH THI GVG NĂM HỌC 2019 - 2020

- Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường, động viên phong
trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, ghi nhạn sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đồng thời chia
sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp đánh giá, đổi mới PPDH ở tiểu học.
- Góp phần đẩy mạnh c phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện để
CBQL và giáo viên thể hiện năng lực , trao đổi kinh nghiệm; khai thác và sử dụng sáng
tạo có hiệu quả phương tiện, ĐDDH; thực hiện chương trình giáo dục, SGK phổ thông…
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá
chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu
cầu đổi mới của giáo dục. Qua đó, tuyển chọn đội tuyển tham dự thi giáo viên dạy giỏi
cấp huyện.

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/KH – THTân Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2019

                                                                  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
                                               HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
                                                               NĂM HỌC: 2019 - 2020
- Căn cứ Thông tư 21/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
- Căn cứ vào Kế hoạch số 41/PGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm
học 2019 – 2020;
- Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy
giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 cụ thể sau:
I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích Hội thi
- Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường, động viên phong
trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, ghi nhạn sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đồng thời chia
sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp đánh giá, đổi mới PPDH ở tiểu học.
- Góp phần đẩy mạnh c phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện để
CBQL và giáo viên thể hiện năng lực , trao đổi kinh nghiệm; khai thác và sử dụng sáng
tạo có hiệu quả phương tiện, ĐDDH; thực hiện chương trình giáo dục, SGK phổ thông…
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá
chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu
cầu đổi mới của giáo dục. Qua đó, tuyển chọn đội tuyển tham dự thi giáo viên dạy giỏi
cấp huyện.
2. Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình
giáo dục Tiểu học và căn cứ theo điều lệ hội thi do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có
tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh
nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học giáo dục.
II. Thời gian, đối tượng và địa điểm tổ chức Hội thi
1. Thời gian tổ chức Hội thi:
- Thời gian: Tổ chức từ ngày 16/12/2019 đến 31/12/2019
- Đối tượng: Tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên ÂN, MT,TD, TA
trong biên chế dạy liên tục từ 3 năm trở lên.
- Điều kiện: Có SKKN của 2 năm gần nhất, những giáo viên tham gia dự thi
chưa có SKKN thì phải nộp SKKN cho BTC trước khi thi bài thực hành
III. Nội dung và hình thức tổ chức.
1. Nội dung thi:
a. Sáng kiến kinh nghiệm:
Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
(Nộp trước khi thi bài thực hành)
b. Làm bài kiểm tra năng lực gồm trắc nghiệm và tự luận nội dung sau:
Hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến
phạm vi chương trình giáo dục của Tiểu học, những hiểu biết về phương pháp, hình
thức dạy học; các chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội
dung chỉ đạo của ngành: Điều lệ, Quyết định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của
ngành,... và xử lý tình huống sư phạm.
c. Thi thực hành:
- Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra
Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn môn thi ( trừ Toán và Tiếng Việt), còn
01 tiết Toán hoặc Tiếng Việt Ban tổ chức cho bốc thăm (môn Tiếng Việt bao gồm các
phân môn của môn Tiếng Việt).
- Riêng giáo viên chuyên dạy 02 tiết của 02 khối lớp khác nhau.
2. Hình thức thi:
- Làm bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết gồm trắc nghiệm và tự luận. Thời
gian thi: 60 phút.
- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.
3. Công nhận danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về
đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ hội thi
giáo viên dạy giỏi (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7
/2010).
+ Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
+ Các bài thi giảng phải đạt từ loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 01 bài đạt
loại giỏi.
- Hiệu trưởng nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận và khen thưởng theo quy định
cho tất cả giáo viên dự thi đạt yêu cầu theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Triển khai kế hoạch đến toàn thể giáo viên trong nhà trường và thành lập
BTC, BGK, kinh phí tổ chức hội thi.
- Giáo viên đăng ký môn tự chọn về Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Tổ chuyên môn
tổng hợp gửi về PHT ngày 3/12/2019.
- Phó hiệu trưởng tổ chức bốc thăm (ngày 7/9), sắp xếp lịch thi ( công bố lịch
thi ngày 9/12), phân công giám khảo chấm thi, thay mặt Ban Giám khảo đề nghị xét
công nhận Giáo viên giỏi cấp trường.
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và đề nghị khen thưởng đối với giáo viên
có thành tích xuất sắc và thành lập đội tuyển, bồi dưỡng dự thi cấp huyện.
Nhận được kế hoạch đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến các thành viên
và bồi dưỡng các tổ viên dự thi đạt kết quả cao. Đây là một trong những tiêu chí quan
trọng trong xét thi đua cuối năm.

Nơi nhận:
- Công đoàn, Chi đoàn (phối hợp);
- Các tổ chuyên môn (thực hiện);
- Lưu VT
                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan