KH THÁNG 9 NĂM HỌC 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƢỜNG TH TÂN THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/KH- THTân Thuận, ngày 03 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019
Chủ điểm: Chào mừng năm học mới; thi đua lập thành tích chào mừng
Quốc khánh 2/9
A. YÊU CẦU:
1. Ổn định công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV. Tiếp tục tổ
chức rà soát học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương
để tiêp tục vận động học sinh bỏ học trong hè vào trường.
2. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới theo hướng gọn nhẹ, có đủ phần đón
HS vào lớp 1; tổ chức Dạy-Học năm học đúng kế hoạch thời gian năm học.
3. Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, bổ sung, hoàn thiện quy
chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; các tổ chức đoàn thể xây dựng
kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu quy định.
4. Thực hiện công khai CSGD theo TT 36/TT/2017-BGDĐT; tồ chức đối thoại
giữa chính quyền với nhà trường, Ban ĐCMHS và phụ huynh; kiện toàn Ban
ĐDCMHS đi vào hoạt động, tham mưu với các tổ chức đoàn thể, Ban ĐDCMHS vận
động mạnh thường quân tổ chức Trung thu cho HS.
5. Xây dựng Kế hoạch phát triển GD 5 năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm
học 2019 – 2020; chuẩn bị các điều kiện tổ chức các Hội nghị CBCC đầu năm.
6. Tiến hành làm hồ sơ hợp đồng đối với viên chức trúng tuyển.
7. Tiến hành điều tra, cập nhật, đối chiếu số liệu PCGDTH ĐĐT mang tính kế
thừa.
8. Thực hiện các loại hồ sơ theo quy định, ứng dụng CNTT theo danh mục
chuyển đổi của SGDĐT CV 2022/SGDĐT, thực hiện chỉ đạo qua môi trường mạng,
ký duyệt giáo án trên hộp thư điện tử.
Lưu ý: - Thực hiện liên lạc điện tử, học bạ điện tử trên smas
- Sử dụng hệ thống email của ngành.
9. Triển khai, thực hiện các cuộc vận động:
- Tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện của nhà trường. Đồng thời đưa cuộc
vận động “Hai không” với 4 nội dung, gắn cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.
Riêng đối với cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo” GV, NV đăng ký chuyên đề tự học, TCM xây dựng kế hoạch để tổ viên báo
cáo chuyên đề tự học, tổ đánh giá báo cáo kết quả BDTX cho nhà trường vào thời
điểm cuối năm học
Lưu ý:
- GV, NV đăng ký Modul cho PHT ( không trùng nhau)
- TCM xây dựng KH BDTX chung của tổ
- Tổ viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân
- Trong KH của TCM phải chia thời gian báo cáo, HK I phải đạt ít nhất 50% số
tổ viên báo cáo, không dồn cuối năm.
- CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học, tuyên
truyền thực hiện ATGT, phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích.
10. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện GD toàn diện cho học sinh, đảm bảo đủ môn, dạy học theo chuẩn
kiến thức và kĩ năng môn học, đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng HS, thực hiện
tích hợp GD trong DH: GD KNS, GD phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống
bạo lực, xâm hại trẻ em, GDQPAN, phòng chống đuối nước, và và sử dụng năng
lượng tiết kiệm thông qua các môn học.
- Thực hiện nghiêm túc hệ thống hồ sơ theo quy định, giáo viên soạn giảng trên
máy vi tính, ký duyệt trên hộp thư điện tử
- Thực hiện dạy 9 buổi/tuần các khối lớp điểm tập Trung,
- Thực hiện đánh giá HS theo đúng TT 22/BGD
* Đối với GVCN:
- Thực hiện nghiêm túc 15 phút đầu giờ ( Không giao khoán cho học sinh) và
thực hiện có hiệu quả tiết SHTT cuối tuần.
- Tổ chức họp phụ huynh thông báo tình hình học tập của HS, nêu rõ các yêu
cầu và thống nhất biện pháp phối hợp GD, bình bầu Chi hôi phụ huynh của lớp báo
cáo về VP tổng hợp.
- Nộp 02 bản biên chế lớp cho nhà trường ký duyệt xong trường trả lại 01 bộ
* Đối với TCM: Xây dựng kế hoạch hoạt động đúng theo quy chế, dự giờ ký
duyệt thường xuyên, đúng quy định.
* Đối với PHT
PHT ký duyệt và theo dõi hoạt động của TCM, duy trì thực hiện nền nếp dự giờ,
ký duyệt, SHCM đều đặn.
Lưu ý:
- PHT cùng TT TCM Tổ chức SHCM lưu ý việc giáo dục tích hợp trong dạy học
( hướng dẫn thống nhất bài dạy, thời gian dạy và nội dung tích hợp theo đúng quy
định)
- Soạn và gửi email cho TT TCM trước khi dạy 2 tuần, TCM ký duyệt nhận xét
đánh giá và gửi lại cho GV chỉnh sửa và thực hiện giảng dạy đồng thời gửi lại cho
TCM để đóng gói gửi cho PHT ký duyệt
- Đối với SHCM theo NCBH phải tổ chức đù 2lần/HK, ngoài ra còn phải tổ
chức thao giảng.
- Ký duyệt hồ sơ TTTCM, GV phải đánh giá, nhận xét kỹ, rõ ràng không nhận
xét sơ sài, chung chung.
- Ký duyệt kế hoạch, SCN đọc kỹ về nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện,
tính hệ thống của KH đặc biệt là các chỉ tiêu, số liệu phải có sự thống nhất với nhau.
* Đối với HT
- Duyệt kế hoạch, hồ sơ của KT-VP; TPT Đội và Thư viện – Thiết bị.
- Ngoài KH năm, HK tháng phải lên lịch làm việc hàng tuần và được ký duyệt
đầu tuần
11. Công tác kiểm tra: Kiểm tra công tác chủ nhiệm, vệ sinh, nền nếp, soạn
giảng của giáo viên
12. Phong trào mũi nhọn, các hội thi:
- Theo KH năm nay PGD tổ chức hội thi “ Giáo viên tài năng thanh lịch”, Bộ
phận chuyên môn, CĐ, Đoàn thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu để bồi dưỡng và chọn
người.
- Trong năm học trường tổ chức 02 hội thi đối với HS: VN dịp 20/11, thi VCĐ
HK II
13. Thực hiện chế độ chình sách đối với HS: Thu sổ nghèo và danh sách đề
nghị duyệt hỗ trợ CPHT chậm nhất ngày 23/9
B. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
1. Khai giảng: 5/9 lúc 7 giờ 15 phút, khai giảng xong tiến hành dạy học ( ôn tập)
- Từ ngày 6/9 tiếp ôn tập cho học sinh
- Ngày 7/9 họp phụ huynh theo lớp, bình bầu ban phụ huynh lớp, điểm trường
- Ngày 9/9 học tuần 1
2. Công tác chuyên môn:
- Kiện toàn, thành lập các tổ chuyên môn: 9/9
- Hoản thành Phân công chuyên môn, TKB chính thức ngày 12/89
3. Công tác tổ chức, đoàn thể:
* Công tác tổ chức:
- 12/9 Trình thay đổi TPT Đội
- 20/9 làm hồ sơ hợp đồng đối với viên chức trúng tuyển. Hoàn thành công tác
bàn giao giữa 2 trường.
- 28/9: tồ chức đối thoại giữa chính quyền với nhà trường, Ban ĐCMHS và phụ
huynh điểm Tập Trung
* Công Đoàn:
- Bàn giao Hồ sơ, quỹ công đoàn
- Kiện toàn BCH công đoàn, xây dựng kế hoạch đi vào hoạt động.
- Đăng ký công trình, việc làm, sản phẩm mang tên công Đoàn nộp cùng Hồ sơ
Hội nghị CCVC đầu năm về CĐ ngành
* Đoàn – Đội: Ổn định tổ chức đoàn đội, xây dựng nền nếp hoạt động
- Chỉ đạo đội cờ đỏ thực hiện tốt công tác tự quản.
- Chuẩn bị điều kiện ĐH Liên đội đầu đầu tháng 10
* Kế toán - Văn phòng:
- Quyết toán hết công tác phí và các khoản chi để bàn giao số kinh phí còn lại
trong quý 4
- Dọn dẹp, trang trí VP, niêm yết các văn bản, kế hoạch đầu năm, thực hiện đầy
đủ hệ thống hồ sơ theo quy định. Cấp phát VPP đầu năm cho CBGVNV kịp thời.
- Hoàn thành bàn giao CSVC đầu năm học cho GVCN
* Thư viện:
- Bàn giao hồ sơ thư viện
- Trực và mở cửa phòng thiết bị và thư viện giờ hành chính.
- Dọn dẹp, trang trí phòng thư viện, thiết bị, giới thiệu, trưng bày sách, thiết bị,
đặc biệt là trưng bày giới thiệu thiết bị dùng chung mới bổ sung.
- Cấp phát sách, thiết bị xong những loại sách, thiết bị các khối lớp còn thiếu
phải tổng hợp báo cáo với chuyên môn để sắp xếp dùng chung ( Nắm rõ TB theo danh
mục tối thiểu, TB nào dùng chung)
- Lên lịch cho CB – GV - HS đọc sách từng ngày.
4. Bảo quản CSVC, Vệ sinh cảnh quan trƣờng lớp:
- KT, VP lập biên bản bàn giao CSVC lớp học cho GVCN
- GVCN, GVBM có trách nhiệm giao cho HS tự bảo quản bàn ghế mình, trường
hợp có hư hỏng nhỏ GVCN,GVBM tự sửa chữa, nếu lớn không sửa được thì báo ngay
cho nhà trường
- GVCN kiểm tra việc giữ vệ sinh bàn ghế, tường của lớp mình, nếu HS có vẽ
bậy yêu cầu cho học sinh tẩy xóa, lau chùi.….
- GVCN: Yêu cầu HS thực hiện tốt theo lịch đã phân công, xây dựng tốt tự quản
đặc biệt là ăn quà xả rác trong trường.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 9 nă 2019, đề nghị tất cán bộ , giáo viên
nhân viên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CB,GV,NV
- Website
- Lưu VT
HIỆU TRƢỞNG

 

Bài viết liên quan