KH THÁNG 10-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/KH-THTân Thuận, ngày 4 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019
A. YÊU CẦU:
1. Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học, chỉ đạo GVCN phân loại học sinh, phối
hợp với phụ huynh thực hiện có hiệu quả việc phụ đạo học sinh chậm phát triển năng
lực và bồi dưỡng học sinh phát triển năng lực, học sinh năng khiếu.
2. Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức đầu năm, tiến hành bàn giao chỉ tiêu,
cho tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch hoạt động. Tiến hành niêm yết, công khai
Quy tắc ứng xử
3. Công tác PCGD: Tiến hành rà soát, cập nhật thông tin vào máy tính cá nhân
4. Công tác chuyên môn:
- PHT, các tổ CM tổ chức bàn giao chỉ tiêu cho từng tổ, từng cá nhân để phấn
đấu thực hiện.
- Tổ trưởng tổ chuyên môn tiếp tục lên kế hoạch dự giờ, ký duyệt hồ sơ, giáo án,
tổ chức SHCM theo NCBH.
- GVCN phân loại học sinh, lên kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng nâng cao chất
lượng giáo dục
- Tiếp tục tổ chức giảng dạy: KNS, ATGT, BH và những bài học đạo
đức…Phòng chống đuối nước…
- Bồi dưỡng thường xuyên: Hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ CM, cá nhân;
TTTCM lên kế hoạch thảo luận, chấm điểm và nộp bài thu hoạch trình BGH duyệt và
theo dõi
5. Công tác kiểm tra:
- Đối với nhà trường: Tăng cường công tác kiểm tra việc soạn giảng, thực hiện
hệ thống hồ sơ. Tiến hành kiểm tra chuyên đề về hồ sơ.
6. Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
- Vận hành trang Web của trường
- Tập huấn sử dụng phần mềm SMAS, vận hành hết các chức năng của phần
mềm và thực hiện có hiệu quả.
- Thực hiện văn bản điện tử theo Công văn 2022 của SGD ( 20 loại)
B. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ:
1. Công đoàn:
- Kiện toàn BCH Công đoàn, Xây dựng kế hoạch hoạt động
- Phát động thi đua năm học: Tổ chức cho CB,GV,NV, các tổ chuyên môn đăng
ký thi đua năm học. Nộp hồ sơ Hội nghị CBCC,VC về công đoàn huyện, về PGD.
- CB,GV,NV đăng ký đề tài SKKN, CĐ tổng hợp đăng ký CM PGD
2. Đoàn TNCSHCM
- Xin ý kiến xã đoàn kiện toàn BCH, có kế hoạch đi vào hoạt động
- Đăng ký công trình, phần việc do Đoàn Thanh niên phụ trách thực hiện trong
năm học.
3. Đội TNTPHCM:
- Ổn định tổ chức Đội, nâng cao công tác tự quản,
- Xây dựng chi đội mẫu hoạt động có hiệu quả.
- Chuẩn bị điều kiện tiến hành ĐH Liên đội nửa đầu tháng 10
4. Kế toán, Văn phòng::
- Hoàn thành hệ thống hồ sơ văn phòng.
- Tiếp tục trang trí VP, niêm yết các văn bản, kế hoạch đầu năm.
- Thường xuyên cập nhật và xử lý thông tin từ websie PGD tránh tình trạng sai
sót, chậm trễ trong báo cáo.
5. Thư viện, Thiết bị:
- Kiểm kê TBĐDDH, hoàn thành hồ sơ thiết bị ( Lập sổ danh mục ĐDDH từng
khối)
- Giới thiệu, trưng bày thiết bị dùng chung cho GV sử dụng
- Hoàn thành kế hoạch TV-TB năm học, XD kế hoạch hoạt động từng HK,
tháng, tuần cụ thể
- Qua thống kê, cập nhật số liệu, sổ sách thư viện
- Thực hiện tốt lịch cho CB – GV - HS đọc sách từng ngày.
6. Trật tư - Vệ sinh cảnh quan, bảo quản CSVC trường học:
- GVCN nộp file danh sách Chi hội phụ huynh của lớp về VP tổng hợp ( Họ và
tên, Chức vụ, SĐT)
- Tổ trưởng điểm trường phối hợp với Ban phụ huynh làm tốt công tác trật tự
trong giờ học, dọn dẹp, cắt tỉa cây tạo vẻ mĩ quan trường học.
C. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ
1. Tuần 4 ( 30/8- 5/10
Ngày 5/10: Buổi sáng Hội nghị CC,VC đầu năm; Buổi chiều: Họp HĐSP
2. Tuần 5 ( từ ngày 7 – 12/10)
- GVCN, TTTCM thực hiện KH năm, HK, tháng trên SMAS TH Tân Thuận
- 12/10 tập huấn sử dụng phần mềm SMAS
3. Tuần 6 ( từ ngày 14 – 19/10)
- Ký duyệt KH năm, HK, Tháng của tất cả TCM, Đoàn thể, cá nhân
4. Tuần 7 ( từ ngày 14 – 12/10)
5. Tuần 8 ( 21-26/10)
- Kiểm tra, dự giờ Kiểm tra chuyên đề hồ sơ GV
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 của trường TH Tân Thuận, các
đoàn thể, cá nhân cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công
để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn liên hệ với BGH để
cùng nhau xở gỡ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9/2019./.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Niêm yết tại VP
- Trang Web của trường

 

Bài viết liên quan