KH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIA ĐOẠN 2020 - 2025

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 39/KH-THTân Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THUẬN
GIAI ĐOẠN 2020- 2025
I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào;
Căn cứ Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp
hành Trung ương đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của đơn vị, Trường Tiểu học Tân
Thuận xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 cụ
thể như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường Tiểu học Tân Thuận được sáp nhập từ trường tiểu học Tân Thuận với
trường tiểu học Lưu Hoa Thanh từ tháng 9 năm 2019 theo Quyết định số 272/QĐ-
UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi.
Trường nằm ven cửa biển Gành Hào, địa bàn quản lý rộng, trường có 01 điểm
Chính và 03 điểm lẻ; điểm chính đặt tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, điểm Hiệp Hải thuộc ấp Hiệp Hải, điểm Thuận Phước thuộc
ấp Thuận Phước, điểm Xóm Tắc thuộc ấp Xóm Tắc.
Trường tiểu học Tân Thuận được kế thừa truyền thống và cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học của trường Lưu Hoa Thanh đạt chuẩn quốc gia Mức độ I, nên chất
lượng Dạy - Học và các phong trào thi đua được duy trì và phát triền. Cơ sở vật chất,
trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học, có đủ các phòng chức năng, các điểm
trường đều có sân chơi bãi tập với tổng diện tích trên 4000 m2, cảnh quan trường lớp
xanh, sạch, đẹp, an toàn.
1. Môi trường bên trong:
a. Điểm mạnh.
*Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Đội ngũ sư phạm có tinh thần đoàn kết cao, tinh thần trách nhiệm tốt, phấn
đấu vì nhiệm vụ chung. Trường có Chi bộ Đảng độc lập, với số lượng Đảng viên 26
đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có năng lực tập hợp quần chúng. Các
đoàn thể hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động của nhà trường.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Trình độ
đội ngũ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn
là 94,24%. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 19/37 giáo viên
* Chất lượng học sinh:
Chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường luôn duy trì sự ổn định và được
tăng lên hàng năm. Trong 3 năm qua tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học từ
97,76% trở lên, trong đó hoàn thành tốt từ 30,24% trở lên. Chất lượng giáo dục của
nhà trường từ năm học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019 được thể hiện qua các bảng
thống kê sau:
+ Học lực

Năm họcTS
HS
HTTHTCHTGhi
chú
SL%SL%SL%
2016- 201762518930,2461197,76142,24
2017- 201861418830,6260197,88132,12
2018- 201957818632,1838065,74122,08
+ Phẩm chất
Năm họcTS
HS
TốtĐạtCCGGhi
chú
SL%SL%SL%
2016- 201762531450,2430548,871,12
2017- 201861430950,3329848,5371,14
2018- 201957829050,1728348,9650,87
+ Năng lực
Năm họcTS
HS
TốtĐạtCCGGhi
chú
SL%SL%SL%
2016- 201762530248,3231049,60132,08

 

2017- 201861429848,5330549,67111,79
2018- 201957827948,2728950101,73

* Về cơ sở vật chất:
- Tổng diện tích toàn trường là 15000m2/625 học sinh, bình quân 24m2 /học sinh.
Cả 4/4 điểm trường đề có sân chơi, bãi tập với tổng diện tích là 4000 m2.
- Số phòng học: 30 phòng, bình quân diện tích phòng học: 40m2.
- Phòng hành chính: 8 phòng (phòng Hiệu trưởng: 01; phòng Phó Hiệu trưởng:
01; phòng Văn phòng: 01; phòng Thư viện – thiết bị: 02; phòng Đoàn đội 01; phòng
Công đoàn: 01; Phòng Y tế: 01).
- Nhà vệ sinh: 05 (Nhà vệ sinh giáo viên 01, nhà vệ sinh học sinh 04)
*Thành tích:
Trường tiểu học Lưu Hoa Thanh được công nhận trường chuẩn quốc gia mức
độ I năm 2014.
b. Điểm hạn chế.
- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
+ Nhà trường chưa được chủ động tuyển chọn được nhiều giáo viên có năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao mà do cơ chế cấp trên điều
động giáo viên về trường.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
+ Một số giáo viên có năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu,
mặt khác kỹ năng sử dụng máy tính còn yếu khó khăn trong việc áp dụng công nghệ
thông tin trong dạy học và quản lý. Trường không có nhân viên y tế để chăm sóc sức
khỏe cho học sinh.
- Chất lượng học sinh:
Địa bàn vùng nông thôn ven biển, trường có 03 điểm lẻ cách xa điểm trung tâm,
điểm gần nhất 17 km, xa nhấ 26 km. Số học sinh 03 điểm lẻ thường ít ( 5 lớp từ 85-
100 HS), nhân dân sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều hộ dân không có
đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên thay đổi nơi làm ăn nên sĩ số
học sinh thường biên động, mặt khác sự quan tâm cho việc học đối với con em còn
hạn chế.
- Cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất đã xuống cấp nhưng không có nguồn kinh phí để duy tu bảo
dưỡng. Bàn ghế học sinh sử dụng lâu năm đã hư hỏng nhiều nhưng chưa được trang
bị mới để thay thế.
Thiết bị bên trong các phòng học phòng chức năng chưa được trang bị đầy đủ
như ti vi màn hình rộng, thiết nghe nhìn môn tiếng Anh
2. Môi trường bên ngoài:
Trường Tiểu học Tân Thuận được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương
quan tâm đến công tác giáo dục. Các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân đều có kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.
Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của
địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của
nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm
đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến
bộ. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng phát triển, điều kiện đi lại thuận lợi
hơn.
Khoa học công nghệ phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc
sống hàng ngày đem lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu cho việc học tập của học sinh đòi
hỏi đáp ứng ngày càng cao và mở rộng ra trên các lĩnh vực.
3. Thời cơ.
Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục khẳng
định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn dân; ngành giáo dục có
nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, đây là điều kiện quyết định cho sự phát triển giáo dục.
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, Ban
đại diện cha mẹ học sinh, nhất là Hội khuyến học xã Tân Thuận đến sự nghiệp giáo
dục của trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nâng cao các hoạt động
giáo dục.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên
môn và kỹ năng sư phạm tốt, có uy tín và được sự tín cao nhiệm từ phía phụ huynh.
Phương tiện thông tin ngày càng mở rộng là cơ hội giúp cho giáo viên và học
sinh tiếp thu phát triển kiến thức góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo
dục.
4. Thách thức.
Chiến lược phát triển giáo dục Trường Tiểu học Tân Thuận giai đoạn 2020-
2025 đòi hỏi nhu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục mà nhà trường, phụ
huynh và xã hội hết sức quan tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới. Đội ngũ phải biết
khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc đổi mới quản lý và đổi
mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
để nâng cao chất lượng, phải có trình độ ngoại ngữ để hỗ trợ học sinh học tập tốt hơn,
phải có khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc, linh hoạt quản lý nhà
trường kịp theo sự phát triển của thời đại và sự tiến bộ của học sinh.
Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu
tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh,
nhất là sự phối hợp để quản lý học sinh ở nhà.
Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo phục vụ
tốt công tác dạy và học.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo một số tệ nạn xã hội dẫn đến một
số mặt tiêu cực đối với môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục,
nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung, trong đó đối tượng học sinh tiểu học
là nhạy cảm, có tầm ảnh hưởng lớn.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên.
* Về cở sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- Xây dựng thêm 04 phòng học ở 02 điểm trường lẻ ( điểm Thuận Phước và
điểm Hiệp Hải) đảm bảo số phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày khi thực hiện
chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020 – 2021.
- Xây dựng phòng học bộ môn Anh Văn, Tin học và trang bị máy tính, thiết bị
bên bên trong đảm bảo nâng cao chất lượng dạy tin học, ngoại ngữ.
- Tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa
các phòng học xuống cấp.
* Về Đội ngũ Cán bộ, giáo viên nhân viên
- Chủ động tham mưu, tuyển chọn và xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đúng
cơ cấu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh;
Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong CB, GV, NV và học sinh thiết thực,
đạt hiệu quả cao
- Bồi dưỡng CBQL, giáo viên sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương
trình GDPT 2018, dự kiến giáo viên dạy các khối lớp để bồi dưỡng, đảm bảo 100%
giáo viên được bồi dưỡng dạy học chương trình sách giáo khoa mới trước khi thực
hiện nhiệm vụ.
* Về công tác quản lý
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức
các hoạt động giáo dục. Tăng cường giáo dục rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, tổ
chức nhiều hoạt động dạy học, giáo dục và giao lưu để các em có khả năng thích ứng
với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
- Đẩy mạnh các biện pháp huy động nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực từ nội tại
bên trong thì phải có biện pháp tăng cường việc huy động các nguồn lực còn phong
phú từ bên ngoài nhà trường để tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường phát triển ổn
định và bền vững.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ
TRỊ CỐT LÕI
1. Quy mô số lớp, số học sinh.
Dự kiến số lớp, số học sinh giai đoạn 2020-2025

Năm họcTS
lớp
Khối 1Khối 2Khối 3Khối 4Khối 5
Số
lớp
số
HS
Số
lớp
số
HS
Số
lớp
số
HS
Số
lớp
số
HS
Số
lớp
số
HS
2020-2021276150615861565116480
2021-20222761506148615751554115
2022-20232861506150614851565155
2023-20242861506150615051485155
2024-20252861506150615051505148

2. Tầm nhìn:
Trường tiểu học Tân Thuận là ngôi trường khang trang, có đủ trang thiết bị hiện
đại, có chất lượng giáo dục cao, đến năm 2022 được công nhận lại trường chuẩn quốc
gia mức độ I; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ
huynh gửi gắm con em mình.
3. Sứ mệnh:
Trường tiểu học Tân Thuận giáo dục học sinh phát triển toàn diện thích ứng
yêu cầu của xã hội. Cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tận tụy, cống hiến, mỗi học sinh
đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo, biết ứng dụng những
kiến thức và kỹ năng đã học vào trong cuộc sống.
4. Các giá trị cốt lõi:
“ Đoàn kết; Trách nhiệm; Hợp tác; Công bằng; Trung thực; Phát triển”
IV. CÁC NHÓM PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020- 2025
1. Nhóm phát triển các hoạt động giáo dục
1.1. Phát triển giáo dục
1.1.1. Mục tiêu phát triển giáo dục
Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT, điều chính nội dung dạy học linh hoạt theo đối tượng học sinh
trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng, phát huy năng lực của học sinh. Từ năm học 2020
– 2021 đồng thời thực hiện chương trình giao dục phổ thông mới theo Thông tư
32/2018-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới
Duy trì dạy học 2 buổi/ngày đối với điểm Trung Tâm và các lớp 1 điểm lẻ ở
năm học 2020 – 2021. Đến năm học 2024-2025, tổ chức 100% học sinh học 2
buổi/ngày. Duy trì dạy học ngoại ngữ đối với học sinh 3,4,5 với thời lượng là 4
tiết/Tuần. Phấn đấu đến năm học 2021-2022 học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ được làm quen
với môn Tiếng Anh. Năm học 2020 – 2021 sẽ thực hiện dạy môn Tin học đối với học
sinh lớp 3,4,5 ở điểm Trung Tâm, phấn đấu đến năm 2023 – 2024 tất cả học sinh lớp
3,4,5 sẽ được học môn Tin học.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập của
học sinh. Từ năm 2020 đến năm 2025, có 96% học sinh học đúng độ tuổi ở các khối
lớp, 97.5% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% hoàn thành
chương trình tiểu học. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, duy
trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức 2.
1.1.2. Phát triển chất lượng giáo dục
- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý
tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực
hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành phẩm chất, năng lực công dân cho
học sinh. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Triển
khai Dạy – Học chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021 theo
chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Đến năm học 2021 – 2022 được công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I
1.1.3. Giải pháp thực hiện
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết
phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng
hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển nhà trường.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo
dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo
chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới công tác đánh gia học sinh theo Thông tư 22.
Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với
thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Thường xuyên kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy
mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trong
trường.
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định đặc biệt là chương
trinh giao dục phổ thông mới năm 2018; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các
môn học; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều biện pháp: Tham
gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn, dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
hè, dự thao giảng cụm, trường, dự giờ đồng nghiệp, tổ chức và tham gia hội thi giáo
viên dạy giỏi các cấp, đăng ký tiết dạy tốt, học tốt… Ngoài ra, hàng năm có kế hoạch
sàng lọc đội ngũ, tinh giảm biên chế đối với những giáo viên không đáp ứng yêu cầu.
- Tăng chường bồi dưỡng giáo viên mới ra trường và có tay nghề còn yếu. Phấn
đấu 60% giáo viên đạt chuyên môn loại tốt, 40% giáo viên đạt loại khá và không có
giáo viên xếp loại Trung bình.
- Tổ chức các hoạt động theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
- Tăng cường phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn và bồi dưỡng học sinh vượt
trội, học sinh năng khiếu, giáo dục đạo đức cho học sinh trong tất cả các môn học và
hoạt động giáo dục.
1.2. Đảm bảo chất lượng
1.2.1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng
Cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý vững vàng. Đội ngũ
giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm, đạt chuẩn đào tạo trở lên
theo quy định.
Cơ sở vật chất khang trang, có đầy đủ trang thiết bị theo hướng hiện đại để đáp
ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
1.2.2. Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng
- Xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có
tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu, tận tụy
với nghề. Luôn nêu cao ý thức tự học tự rèn không ngừng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ sư phạm, nền nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao
tiếp văn hóa, được giáo viên, học sinh và phụ huynh tin tưởng.
- Chỉ đạo các bộ phận xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định đảm bảo
tính khoa học, đẹp về hình thức, có chất lượng về nội dung trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện và lưu trữ.
- Quản lí chuyên môn đúng theo quy chế, đảm bảo nguyên tắc, phù hợp với
thực tế nhà trường, luôn có tính sáng tạo, khoa học, có hiệu quả.
- Quản lí tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học minh bạch, công khai, dân
chủ, hợp lí, tiết kiệm, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.
- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của từng
thành viên trong nhà trường, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ
luật lao động, đảm bảo nền nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học có chất lượng.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần
trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà
trường. Các kế hoạch, kết quả công việc của nhà trường công khai trên trang thông tin
của trường để mọi người biết đến và nhận được ý kiến phản hồi, nhằm tranh thủ sự
ủng hộ của cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Tổ trưởng chuyên
môn, giáo viên.
1.2.3. Các hoạt động đảm bảo chất lượng
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thành lập tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra
thường xuyên theo kế hạch và kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh các hạn
chế, yếu kém góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, giáo dục của nhà
trường.
1.2.4. Hoạt động tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng
Xây dựng kế hoạch tự đánh giá nhà trường theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập Hội đồng tự đánh giá, hàng năm tổ chức tự
đánh giá nhà trường theo Công văn số: 5932/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tự đánh
giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến năm
học 2021 – 2022 đề nghị và hoàn thành việc đánh giá ngoài đạt mức 2
2. Nhóm phát triển đội ngũ
2.1. Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức
- Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV đủ về số lượng, có tư tưởng chính trị, phẩm
chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, có phong cách
sư phạm mẫu mực, tận tụy yêu nghề mến trẻ, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của trường. Cụ thể:
- Đối với Cán bộ quản lý: 100% cán bộ quản lý có bằng Đại học sư phạm và
tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị; 100% được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo
dục; có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
hằng năm đều được xếp loại Khá trở lên.
- Đối với Giáo viên: 100% trình độ đạt chuẩn trở lên, 100% giáo viên có trình
độ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, 100% giáo viên có chứng chỉ Ngoại
ngữ; 100% giáo viên đều được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ loại Khá trở lên; 100%
giáo viên đều xếp loại Khá, Tốt về chuyên môn nghiệp vụ, không có giáo viên xếp
loại Trung bình; 70% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 50% giáo viên đạt
giáo viên dạy giỏi huyện trở lên; 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng thường
xuyên
2.2. Nhu cầu về đội ngũ cán bộ, viên chức
Nhu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 2020 đến 2025

Năm họcSố
lớp
TS CB,
GV,
NV
CB
QL
GVNV
THÂNMTTDTAT.HKT
VP
TV
TB
YT
TQ
B.vệ-
P.vụ
2020-20212744230112211112
2021-20222745231112211112
2022-20232850333112212212
2023-20242851334112212212
2024-20252852335112212212

2.3. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, bảo đảm đủ các chuẩn về chính
trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng môi trường sư phạm ở trường học trước hết là xây dựng đội ngũ
cán bộ giáo viên, khung cảnh nhà trường và nề nếp học tập, sinh hoạt. Mỗi thầy cô
giáo không chỉ dạy cho học sinh bằng những hiểu biết của mình mà còn dạy học sinh
bằng cả cuộc đời mình. Vì thế hiệu trưởng cần phối hợp với Công đoàn xây dựng tập
thể giáo viên thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.
- Rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm của giáo viên.
Động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên chưa có trình độ ngoại ngữ, tin
học tự học để nâng cao trình độ.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức: Dự giờ, hội giảng
giảng, thi giáo viên giỏi, chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm… Phát động các
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt có phần thưởng khích lệ và góp ý rút kinh nghiệm
để giáo viên khắc phục những tồn tại và phát huy thành tích đạt được. Thường xuyên
bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận và lực lượng cốt cán của nhà trường thông qua
thực tiễn công tác và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức.
- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, công bằng trong phê bình, thi
đua khen thưởng, giải quyết những vướng mắc trong nội bộ CBGVNV trên cơ sở bình
đẳng. Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, tạo
điều kiện cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác. Xây dựng bầu không khí làm việc
đồng thuận, phát huy vai trò gương mẫu trong lãnh đạo, tạo khối đoàn kết nhất trí
cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.
- Phát huy vai trò cá nhân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Từng
bước hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế.
3. Nhóm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
3.1. Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
Phấn đấu đến năm 2022, Trường Tiểu học Tân Thuận có đủ phòng học, phòng
bộ môn, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thiết bị dạy học đáp ứng đủ tiêu chuẩn để
công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mưc độ 1
3.2. Nhu cầu về cơ sở vật chất
Nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2020 đến 2025

Hạng mục đầu tưĐơn vị
tính
Số lượngDiện
tích
(m2)
Ghi chú
Khối phòng họcPhòng41922020 ( 2 điểm lẻ)
Khối PHBMphòng140Tin học: 2023
Phòng họp Hội đồngPhòng180Năm 2022
Khối phòng hành chính quản trịPhòng9225Xuống cấp, XD
1999; cải tạo
2013
Nhà vệ sinh giáo viênNhà372
Sân chơi, hệ thống thoát nước1300

* Mua sắm trang thiết bị dạy học giai đoạn 2020 đến 2025

Tên Thiết bị, máy mócĐơn vị tínhSố lượngGhi chú
Thiết bị dạy học tối thiểu: Khối 1Bộ07Năm 2020
Thiết bị dạy học tối thiểu: Khối 2Bộ07Năm 2021
Thiết bị dạy học tối thiểu: Khối 3Bộ07Năm 2022
Thiết bị dạy học tối thiểu Khối 4Bộ07Năm 2023
Thiết bị dạy học tối thiểu Khối 5Bộ07Năm 2024
Máy vi tính để bàn(Phục vụ học tập)Bộ5
Ti vi màn hình rộngCái28
Thiết bị phòng dạy Tiếng Anh ( Lab)Bộ1
Đàn organCây1
Máy tính xách tayCái3
Bàn ghế học sinhBộ100
Bàn ghế phòng họp Hội đồngBộ30
Bàn ghế GVBộ8
Bảng chống lóaCái10

3.3. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất giai đoạn 2020- 2025
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng đủ số phòng học, phòng chức năng,
mở rộng sân chơi, bãi tập, trang bị thiết bị dạy học theo chương trình sách giáo khoa
mới 2018.
- Hàng năm, có kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa trang thiết bị dạy học từ
nguồn kinh phí giao quyền tự chủ đáp ứng yêu cầu dạy và học.
- Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa việc đầu tư, duy tu bảo
dưỡng cơ sở vật chất, trang bị thiết bị phục vụ dạy học.
- Quy hoạch môi trường bên trong và bên ngoài, quy hoạch lại cây xanh, hoa
cảnh tạo môi trường xanh-sạch-đẹp để môi trường trường học thân thiện, học sinh tích
cực.
4. Nhóm phát triển nguồn lực tài chính
4.1. Kế hoạch và biện pháp tăng nguồn lực tài chinh
- Huy động nguồn tài chính từ tất cả các nguồn: ngân sách nhà nước và địa
phương, vận động nhân dân và cha mẹ học sinh.
- Tranh thủ sự đầu tư, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội
4.2. Giải pháp thực hiện
- Thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực
hiện thu chi các nguồn; công khai tài chính đúng quy định.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh thường xuyên phối hợp hỗ trợ nhà trường
trong mọi hoạt động.
- Huy động các nguồn lực xã hội khác như: Doanh nghiệp, các mạnh thường
quân, … hỗ trợ thêm kinh phí trang bị thêm một số trang thiết bị, đồ dùng học tập, hỗ
trợ cấp học bỗng, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.
- Tham mưu với địa phương, các cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng
đất điểm trường lẻ theo phương châm "đổi đất lấy công trình"
5. Phát triển và quảng bá thương hiệu
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.
- Xác lập tín nhiệm trong thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học
sinh và PHHS.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần
trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà
trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện
1.1. Phổ biến kế hoạch
Phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nội dung của chiến
lược.
Thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, phổ biến đến cha mẹ học sinh nội dung
của chiến lược phát triển.
Đưa lên cổng thông tin điện tử của trường cũng như niêm yết tại bảng tin cho
cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường được biết.
1.2. Xây dựng lộ trình
* Giai đoạn năm học 2019 – 2020:
- Triển khai dự thảo chiến lược phát triển giao dục đến toàn thể CB, GV , chi
bộ đảng, hội đồng trường.
- Tiến hành thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung. Xây dựng kế hoạch thực hiện
chi tiết các nội dung.
- Hoàn thiện kế hoạch chiến lược trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi
phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục đầu tư xây dụng phòng học mới đáp
ứng đủ số phòng học để tổ chức dạy học chương trình mới thời lượng 2 buổi/ngày.
* Giai đoạn 2020-2021:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, sơ kết rà soát về việc thực hiện tiến độ kế hoạch,
rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn tiếp theo.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ,
sàng lọc đội ngũ đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
- Tăng cường công tác vận động xã hội hóa giáo dục, tiếp tục tham mưu với
lãnh đạo Phòng Giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng các tiêu
chuẩn để công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2022.
* Giai đoạn 2021-2022:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường và đẩy
nhanh tiến độ thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn gắn với
hiệu quả mang lại. Quan tâm xây dựng CSVC và quy hoạch sân chơi, bãi tập, nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng, đề nghị đánh giá ngoài mức 2,
công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I
* Giai đoạn 2023-2025
Duy trì chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ I. Hàng năm có kế hoạch duy
tu bảo dưỡng cở sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tiếp tục tổ chức rà soát tiến độ
thực hiện kế hoạch, có kế hoạch từng bước nâng chuẩn làm cơ sở cho việc xây dựng
kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.
1.3. Phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân
1.3.1. Hiệu trưởng:
- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025 thông qua
chi bộ, Hội đồng trường, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và trình Phòng
GD&ĐT Đầm Dơi thẩm định phê duyệt.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng
năm học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
- Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các
tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
1.3.2. Phó Hiệu trưởng:
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần
việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những
giải pháp để thực hiện.
1.3.3. Tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
- Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách
nhiệm của từng thành viên.
- Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh
đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
1.3.4. Giáo viên, nhân viên:
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở
thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo” cho học sinh noi theo.
- Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức
mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của cá nhân là
thành công của tập thể”.
1.3.5. Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:
- Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản
trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.
- Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về
mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.
VI. KIẾN NGHỊ
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Kịp thời đầu tư xây dựng phòng học, trang bị bàn ghế học sinh, thiết bị dạy
học đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành tốt
nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.
- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng;
Tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.
2. Đối với chính quyền địa phương
- Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương để giúp cho
toàn xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thống nhất, phụ huynh học sinh
có ý thức trách nhiệm đối với việc giáo dục con em.
- Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng giáo dục quan tâm tham mưu với
cấp trên giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên
truyền công tác phát triển giáo dục của nhà trường qua hệ thống thông tin đại chúng.
Trên đây là Kế hoạch chiến lược phát triển trường Tiểu học Tân Thuận giai
đoạn 2020-2025 đã được thông qua Chi bộ Đảng, Hội đồng trường và tập thể Hội
đồng sư phạm./.

Nơi nhận:
- PGDĐT Đầm Dơi: (để phê duyệt)
- ĐU- HĐND-UBND xã ( để b/c)
- Các tổ CM ( để chỉ đạo)
- Lưu VP
HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan