KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trường tiểu học Tân Thuận giai đoạn 2019-2025

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 35/KH-THTân Thuận ngày 14 tháng 11 năm 2019

                                                                                                             KẾ HOẠCH
                                                                                    Triển khai thực hiện phong trào thi đua
                                                                “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
                                                                            trường tiểu học Tân Thuận giai đoạn 2019-2025
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 08/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành giáo dục huyện Đầm Dơi giai đoạn 2019-2025.
Trường tiểu học Tân Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong
trường tiểu học Tân Thuận giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ÿ thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức
trong nhà trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mâu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong trường học;
Bảo đảm hiệu quả trong hoạt động, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng
trường học trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.
2. Yêu cầu
Việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường; Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong nhà trường với nội dung,
hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù hợp với môi trường giáo dục và tình hình thực tiễn của nhà trường;
Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiếm tra, đánh giá, sơ kết, tông kết, kịp thời phát
hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.
II. ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THỊ ĐUA
1. Đối tượng
a. Tập thể: Là đơn vị trường học
b. Cá nhân: Công chức, viên chức trong nhà trường
2. Nội dung thỉ đua
a. Tập thể đơn vị, trường học phẩn đấu đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn hóa công sở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bao gộm: tinh thần, thái độ làm việc; chuân mực trong giao
tiệp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công sở.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
- Tổ chức các phong trào thị đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị đề thu
hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thê, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
b. Cá nhân thi đua thực hiện văn hóa công Sở:
- Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy định của nhà trường.
- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tỉnh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.
- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường và địa phương phát động, tổ chức.
III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn thi đua
a. Đối với tập thể:
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quảnlý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa
công Sở trường học. Cụ: thể:
+/ Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt các văn bản các cấp có liên quan đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;
+/ Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của trường học; các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính;
quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của trường học;
+/ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống
tham những, lãng phí;
+/ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”.
- Thực hiện Công văn số 130/UBND-VP ngày 21/01/2016 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/ 12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà
Mau về công tác cải cách hành chính. Đẩyy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công
việc tại trường học.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng
Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm các chỉ phí có liên quan đến thủ tục hành chính.
- Xây dựng và giữ gìn trường học văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.
- Thực hiện bài trí công sở theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại trường học.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tín trong hoạt động nội bộ, trường học.
- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học đề thu hút
tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhăm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
b. Đối với cán bộ, công chúc, viên chúc:
- Thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:
+/ Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, trường học; đeo, cài thẻ đúng quy định khi
thực hiện nhiệm vụ;
+/ Có ý thúc tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hợp lý và hiệu quả;
+/ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỹ cương: cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao;
+/ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có các biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi đề xảy ra sai sót trong
thực hiện nhiệm vụ.
- Tỉnh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:
+/ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được
phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;
+/ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian khi xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;
+/ Có tỉnh thần đấu tranh, tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;
+/ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để
bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.
- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:
+/ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
+/ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên;
+/ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện chuẩn mục trong giao tiếp, ứng Xử:
+/ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực
hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;
+/ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm
vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;
+/ Đối với đồng nghiệp phải có tính thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của đơn vị, trường học;
+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xủ; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lếi sống và tỉnh thần, trách nhiệm được giao. Thực hiện tốt “Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày
12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia nước uông có cồn trong giờ làm việc; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
+/ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng
thắn, chân thành;
+/ Thực hành tiết kiệm, phòng, chỗng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, luôn công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
+/ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút
thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;
+/ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến
thực thi nhiệm vụ;
+/ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích
trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi HHữn cảm khi tham gia lễ hội;
+/ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn mỉnh nơi công sở.
+/ Trang phục gọn sảng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với quy định của trường học:
+/ Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự;
+/ Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc theo quy định của nhà và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị, trường học và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ
của đơn vị, trường học đề ra.
2. Hình thức và thời gian xét khen thưởng
- Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua hằng năm là một nội dung quan trọng trong đánh giá, xét khen thưởng cho các tập thê, cá nhân. Đôi với trường học,
Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ lồng ghép đánh giá việc thực hiện Phong trào thi đua này với việc thực hiện phong trào thi đua “Đôi mới, sáng tạo trong dạy và học” để
đánh giá, xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học.
- Xét, đề nghị trao tặng giấy khen, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua của
ngành giáo dục vào cuối năm học 2021 - 2022.
- Khen thưởng tổng kết: Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua của ngành
giáo dục vào cuôi năm học 2024 - 2025.
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua chuyên môn cấp tiểu học) về kết quả thực hiện Phong trào
thi đua hằng năm trong dịp tổng kết năm học.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trường tiểu học Tân Thuận giai
đoạn 2019 - 2025. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phản ánh kịp thời về ban giám hiệu, xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn /.

Nơi nhận:
- Các thành viên trong HĐSP
- Website của trường;
- Lưu VT
                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                               


                                                                                                                   Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan