KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:05/KH-THTân Thuận, ngày 8 tháng 4 năm 2020

                                                                                                       KẾ HOẠCH
                                                                      TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET
Căn cứ Công văn số 143/PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Đầm Dơi về việc hƣớng dẫn triển khai thực hiện dạy và học qua internet, trên truyền
hình nhƣ sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học sau thời gian nghỉ học;
- Rèn cho học sinh kỹ năng nghiên cứu sách giáo khoa, phƣơng pháp tự học và tham gia học tập ở nhà.
- Đảm bảo học sinh tham gia đầy đủ, tích cực học tập và đạt hiệu quả.
2. Đối tượng, nội dung, hình thức và đánh giá kết quả
2.1. Đối tƣợng học
Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của toàn trƣờng
2.2. Nội dung dạy học
Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trƣờng để chọn môn học và xây dựng nội dung dạy học cho phù hợp, hiệu quả. Xây dựng nội dung dạy học nhằm giúp học sinh ôn
luyện và củng cố kiến thức đã học.
2.3. Hình thức dạy học:
Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình học sinh rà soát để nắm đầy đủ thông tin về điều kiện học tập qua internet, trên truyền hình và các hình thức học tập khác
để có căn cứ lựa chọn công cụ dạy học, hướng dẫn học tập phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường.
2.3.1. Việc tổ chức học trên truyền hình - Theo dõi lịch phát sóng của kênh truyền hình địa phương CTV Cà Mau, truyền hình giáo dục quốc gia (VTV7) do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng hoặc trên các kênh truyền hình khác được công bố trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT (tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn) , để giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông báo cụ thể lịch phát sóng của từng môn đến tất cả học sinh, phụ huynh học sinh của nhà
trường biệt để sẵn sàng tham gia học tập và hướng dẫn nội dung bài học cũng nhơư heo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Tổ chức thực hiện
a. Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ chuyên môn xây dựng chƣơng trình ôn tập, nội dung tự học từng môn theo từng khối lớp.
b. Đối với GVCN
- GVCN gửi chƣơng trình ôn tập cho học sinh qua nhóm Zalo của lớp, qua messenger ( hoặc có thể in gửi trực tiếp cho phụ huynh không có điều kiện trực tuyến
nếu đảm bảo việc giản cách);
- Theo dõi nề nếp học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng nội dung;
- Thông báo cụ thể lịch phát sóng trên truyền hình, thời khóa biểu dạy qua internet đến tất cả học sinh và phụ huynh học sinh.
c. Các Đoàn thể trong nhà trường
Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tăng cƣờng công tác tuyên truyền cho học sinh mục đích, yêu cầu tầm quan trọng của việc học tập qua internet,
trên truyền hình trong thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, qua đó giúp các em có tâm thế chủ động để học tập và học có hiệu quả; đồng thời cùng với
giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kiểm tra tình hình học tập của học sinh theo sự phân công, phối hợp của nhà trƣờng.
d. Đối vơi phụ huynh:
Phụ huynh học sinh: Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hƣớng dẫn học theo bài học qua internet, trên tuyền hình; giám
sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học qua internet, trên truyền hình.
- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập đƣợc giao và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học qua internet, trên truyền hình cho
giáo viên để đƣợc nhận xét, đánh giá.
Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến của nhà trƣờng, đề nghị tất cảCB,GV thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng
mắc báo cáo với lãnh đạo để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Toàn thể CB,GV,NV
- Lƣu VT
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                      Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan