KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2020 – 2021 trong trường học

Căn cứ Kế hoạch số 856/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáodục và Đào tạo Cà Mau về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại
dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2021-2021 trong các đơn vị, trường học,
Trường TH Tân Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chốngma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2021-2021 trong trường học, như
sau:
 

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/KH-TH Tân Thuận, ngày 03 tháng 06 năm 2020

                                                                                                             KẾ HOẠCH
                                  Thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2020 – 2021 trong trường học
Căn cứ Kế hoạch số 856/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại
dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2021-2021 trong các đơn vị, trường học,
Trường TH Tân Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2021-2021 trong trường học, như
sau:
I. Mục tiêu 1. Mục tiêu chung
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trường học trong việc chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống ma
túy, mại dâm, HIV/AIDS; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp trong việc chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đảm bảo môi trường lành mạnh
phục vụ công tác giảng dạy trong trường học.
Xác định công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của nhà trường; tăng cường các biện pháp phòng, ngừa,
phát hiện và có hướng xử lí các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm; tích cực ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch HIV/AIDS trong cộng đồng.
Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn
ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.
2. Mục tiêu cụ thể
- Có 100% CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
- Có 100% CBGVNV được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên và gia đình học sinh.
- Có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên kí cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/DAIDS trong trường học
- Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành và đoàn thể, đặc biệt với ngành
Công an trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong trường học.
- Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho thành viên trong trường học trên các bảng tin, trang web, cổng thông tin điện tử, các
phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.
2. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, các trình độ đào tạo
- Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong chương trình chính khóa.
- Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thông qua các hoạt động ngoại khóa.
- Xây dựng và triển khai tài liệu, học liệu (sách, áp phích, phim tuyên truyền,...) cho các đối tượng trong nhà trường sử dụng.
3. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về phòng chống ma túy
- Phối hợp các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho nhà giáo giảng dạy các nội dung về phòng chống ma túy.
- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy và phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cán bộ Đoàn, Đội trong trường học.
5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại các trường học
- Phối hợp với ngành Công an, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, Đoàn thanh niên và các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức điều tra, khảo
sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học liên quan đến tệ nạn ma túy,
HIV/DAIDS.
- Phát hiện sớm thành viên trong trường học có nguy cơ liên quan đến ma túy và tư vấn giúp đỡ kịp thời.
- Xây dựng cơ chế thống kê báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và biện pháp xử lý thành
viên trong trường học liên quan đến tệ nạn ma túy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, đồng thời, gửi kế hoạch về Sở GDĐT trước ngày 06/6/2020 (qua Email:
congluc70@gmail.com).
- Tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập trong học sinh, không để xảy ra việc dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử
dụng trái phép chất ma túy, cần sa, shisa,...
- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chuyên đề về tác hại của các loại ma túy, các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ, lôi
kéo sử dụng ma túy.
- Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chào cờ đầu tuần, lồng ghép vào các tiết học
môn Đạo đức; đồng thời kết hợp với việc phát tờ rơi, chiếu các phim tư liệu liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
I - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn
dân phòng, chống ma túy 26/6”.
B - Cử thành phần tham gia tập huấn công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm khi có yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2020 và năm học 2020-2021 của trường tiểu học Tân Thuận,
Đề nghị toàn thể CB,GV,NV và học sinh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trong kế hoạch./.
HO

Nơi nhận:
- SGDĐT Cà mau ( báo cáo)
- Website nội bộ, Mail cá nhân( thực hiện)
- Lưu VT
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                      Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan