KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;
Trường Tiểu học Tân Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông(CTGDPT) với những nội dung cụ thể như sau:
 

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN                                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/KH-THTân Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                      KẾ HOẠCH
                                                                                       Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;
Trường Tiểu học Tân Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông(CTGDPT) với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 16 và Thông tư số 32 đạt hiệu quả 

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Chương trình GDPT đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
của địa phương, của nhà trường.
2. Yêu cầu
Đảm bảo cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị dạy học (TBDH), nguồn kinh phí và đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên để thực hiện Chương trình GDPT theo quy định, thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phuơng, của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền
Quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường và tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh nắm được những nội dung cơ bản của việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT.
2. Công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, việc thực hiện chương trình sách giáo khoa và chương trình giáo dục địa phương 

Rà soát chọn  giáo viên cốt cán từng lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của đơn vị, đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu để đào tạo giáo viên dạy các môn học, nhất là các môn: Giáo dục nghệ thuật
(Âm nhạc, Mỹ thuật), Ngoại ngữ, Thể dục, Tin học để đảm bảo có đủ giáo viên phù hợp với môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ
thông; bổ sung giáo viên các môn học còn thiếu.
Tham dự các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức.
3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện CTGDPT.
Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có về phòng học, phòng máy tính, phòng chức năng, …
Dự kiến chinh xác số lớp từng khối làm cơ sở đó tham mưu với Phòng Giáo dục xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung thiết bị phục vụ dạy học để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày Chương trình Giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 theo đúng lộ trình và mang lại hiệu quả.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sử dụng ngân sách nhà nước
Tham dự tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Trang bị bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, ... đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 theo quy định.
2. Xã hội hóa các nguồn lực
Huy động kinh phí từ các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai các hoạt động hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với cán bộ quản lý:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nộp Phòng Giáo dục ngày 21/10/2019
- Quán triệt tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT đến toàn thể CBQL, giáo viên,
nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh của trường, tổ chức cho CBQL, giáo viên nghiên cứu, thảo luận nội dung Chương trình GDPT.
- Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng lớp học, môn học; đề xuất bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT theo lộ trình. Trước mắt tập trung chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho chương trình mới đối với lớp 1 năm học 2020-202), đảm bảo có đủ giáo viên dạy
các môn, đặc biệt là giáo viên tin học, ngoại ngữ 1, âm nhạc, mĩ thuật.
- Chọn CBQL, giáo viên cốt cán các môn học để cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và PGD tổ chức.
- Thống kê, rà soát lại CSVC, TBDH hiện có; xây dựng kế hoạch sửa chữa CSVC, mua sắm TBDH phục vụ cho Chương trình GDPT, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt. Trước mắt, ưu tiên đầu tư CSVC, mua sắm TBDH phục vụ cho việc dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021, đảm bảo có đủ phòng học để dạy
học 2 buổi/ ngày, dạy đủ các môn học.
- Chủ động cập nhật tiến độ triển khai thực hiện Chương trình GDPT, đồng thời dự báo, phản ánh kịp thời những khó khăn và đề xuất giải pháp giải quyết khó
khăn, vướng mắc về Phòng GD&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Đối với giáo viên
Cần nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự học tự bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng về kỹ năm vận dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh
Tích cực trong công tác truyền thông (thông qua buổi họp, trao đổi với phụ huynh học sinh) để xã hội hiểu rõ hơn về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nói chung
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT, yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Ban giám hiệu để kịp thời được hướng
dẫn./.

Nơi nhận:
- GD&ĐT Đầm Dơi(để b/c)
- Website trường, mail cá nhân CBGVNV
- Lưu:VT
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                              Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan