Kế hoạch đối thoại

Căn cứ vào Quyết định số: 805/QĐ-UBND ngày 13/7/2019
Căn cứ vào kế hoạch vào kế hoạch số 389/KH –PGDĐT ngày 13/9/2019 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm tháng 9,10/2019 năm học 2019 - 2020,
Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Đối thoại giữa chính
quyền, nhà trường, giáo viên với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh năm
học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo mối quan hệ mật thiết, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và
chính quyền địa phương trong việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng
lực nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện, xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng. và những vướng mắc của phụ
huynh học sinh; các điều kiện để phục vụ cho hoạt động dạy học của nhà trường, các
chế độ chính sách của địa phương nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục đạt hiệu
quả một cách tốt nhất.
Qua buổi đối thoại về phía nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục đánh giá được
mức độ hài lòng của cha mẹ học sinh về các hoạt động giáo dục của nhà trường, các
điều kiện về cơ sở vật chất, việc thụ hưởng về giáo dục của học sinh...
2.Yêu cầu
Nhà trường phối hợp với UBND xã Tân Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức đối
thoại giữa chính quyển, nhà trường, giáo viên với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha
mẹ học sinh một cách thân mật, thẳng thắn cởi mở và đạt hiệu quả cao nhất.
II. NỘI DUNG ĐỐI THOẠI
1.Về phía nhà trường
Báo cáo ngắn gọn các hoạt động giáo dục, hoạt dộng dạy học của nhà trường. Các
điều kiện để phục vụ cho các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, những thuận lợi,
khó khăn và các biện pháp khắc phục. Kế hoạch, mục tiêu, phương hướng của nhà
trường trong thời gian tới.
Công khai các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định đối với phụ huynh, học
sinh, khoản đóng góp, tham gia tự nguyện. Chế độ, chính sách liên quan đến quyền
lợi học sinh: Hỗ trợ gạo theo NĐ 116/2016/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí học tập NĐ
86/2015?NĐ-CP...
Chuẩn bị các nội dung gợi ý cho cha mẹ học sinh: những vấn đề có liên quan đến
môi trường học tập của học sinh, sự phối kết hợp trong việc rèn luyện, giáo dục và
phát triển lên nhân cách cho học sinh, các khoản đóng góp bắt buộc mà phụ huynh,
học sinh phải tham gia thực hiện theo quy định, các khoản thu khác...
Những vấn để bức xúc, những kiến nghị, yêu cầu đặt ra của phụ huynh đồi với
thầy cô giáo, nhà trường và chính quyền địa phương.
Trả lời các thắc mắc, yêu cầu đặt ra của cha mẹ học sinh đối với chính quyền địa
phương, nhà trường, giáo viên.
2.Về phía cha mẹ học sinh
Nhà trường chuẩn bị các nội dụng gợi ý bằng văn bản gửi cha mẹ học sinh thông
qua cuộc họp cha mẹ học sinh của lớp để chuẩn bị các nội dung đối thoại với nhà
trường, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục.
Những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, yêu cầu đặt ra của phụ huynh đối với
chính quyền địa phương, nhà trường, giáo viên.

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 17/KH-THTân Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đối thoại giữa chính quyền, nhà trường, giáo viên
với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020
Căn cứ vào Quyết định số: 805/QĐ-UBND ngày 13/7/2019
Căn cứ vào kế hoạch vào kế hoạch số 389/KH –PGDĐT ngày 13/9/2019 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm tháng 9,10/2019 năm học 2019 - 2020,
Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Đối thoại giữa chính
quyền, nhà trường, giáo viên với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh năm
học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo mối quan hệ mật thiết, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và
chính quyền địa phương trong việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng
lực nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện, xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng. và những vướng mắc của phụ
huynh học sinh; các điều kiện để phục vụ cho hoạt động dạy học của nhà trường, các
chế độ chính sách của địa phương nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục đạt hiệu
quả một cách tốt nhất.
Qua buổi đối thoại về phía nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục đánh giá được
mức độ hài lòng của cha mẹ học sinh về các hoạt động giáo dục của nhà trường, các
điều kiện về cơ sở vật chất, việc thụ hưởng về giáo dục của học sinh...
2.Yêu cầu
Nhà trường phối hợp với UBND xã Tân Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức đối
thoại giữa chính quyển, nhà trường, giáo viên với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha
mẹ học sinh một cách thân mật, thẳng thắn cởi mở và đạt hiệu quả cao nhất.
II. NỘI DUNG ĐỐI THOẠI
1.Về phía nhà trường
Báo cáo ngắn gọn các hoạt động giáo dục, hoạt dộng dạy học của nhà trường. Các
điều kiện để phục vụ cho các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, những thuận lợi,
khó khăn và các biện pháp khắc phục. Kế hoạch, mục tiêu, phương hướng của nhà
trường trong thời gian tới.
Công khai các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định đối với phụ huynh, học
sinh, khoản đóng góp, tham gia tự nguyện. Chế độ, chính sách liên quan đến quyền
lợi học sinh: Hỗ trợ gạo theo NĐ 116/2016/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí học tập NĐ
86/2015?NĐ-CP...
Chuẩn bị các nội dung gợi ý cho cha mẹ học sinh: những vấn đề có liên quan đến
môi trường học tập của học sinh, sự phối kết hợp trong việc rèn luyện, giáo dục và
phát triển lên nhân cách cho học sinh, các khoản đóng góp bắt buộc mà phụ huynh,
học sinh phải tham gia thực hiện theo quy định, các khoản thu khác...
Những vấn để bức xúc, những kiến nghị, yêu cầu đặt ra của phụ huynh đồi với
thầy cô giáo, nhà trường và chính quyền địa phương.
Trả lời các thắc mắc, yêu cầu đặt ra của cha mẹ học sinh đối với chính quyền địa
phương, nhà trường, giáo viên.
2.Về phía cha mẹ học sinh
Nhà trường chuẩn bị các nội dụng gợi ý bằng văn bản gửi cha mẹ học sinh thông
qua cuộc họp cha mẹ học sinh của lớp để chuẩn bị các nội dung đối thoại với nhà
trường, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục.
Những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, yêu cầu đặt ra của phụ huynh đối với
chính quyền địa phương, nhà trường, giáo viên.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thời gian: Lúc 7 giờ 30’ ngày 28/9/2019
- Địa điểm: Sân trường trường TH Tân Thuận, ấp Lưu Hoa Thanh.
- Thành phân tham dự: Đại diện UBND xã, Ban nhân dân các ấp trên địa bàn
quản lý, mời mạnh thường quân, Ban Đại diện CMHS, phụ huynh,
1. Nhà trường
Phối hợp với UBND xã Tân Thuận, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức,
đoàn thể, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, ý nghĩa.
Xác định quy mô tố chức cuộc đối thoại phù hợp với điều kiện tổ chức của nhà
trường. Phân công cụ thể từng thành viên trong nhà trường chuẩn bị các điều kiện tốt
nhất để tổ chức buổi đối thoại.
2. Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận
Cử đại diện lãnh đạo và công chức Văn hóa - Xã hội dự buổi đối thoại, trả lời các
vấn đề, câu hỏi của cha mẹ học sinh, thuộc thẩm quyền địa phương quản lý.
Tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, của địa phương về lĩnh vực giáo dục; các chế độ, chính sách có
liên quan đến phụ huynh, học sinh.
Trên đây là Kế hoạch đối thoại giữa chính quyền, nhà trường, giáo viên với Ban
đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh trong năm học 2019 – 2020 của trường tiểu
học Tân Thuận./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(Để b/c);
- UBND xã Tân Thuận( để phối hợp);
- Ban Đại diện CMHS;
- CB,GVNV trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan