KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thực
hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021
Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp năm 2020 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021, gồm những nội dung như sau:
 

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/KH-TH                                                                                                                                              Tân Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2020

                                                                                                                   KẾ HOẠCH
                                                                                       Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

                                        thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thực
hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021
Trường tiểu học Tân Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp năm 2020 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021, gồm những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Triển khai Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp
hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học trong nhà trường. Triển khai Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 2 tháng 3 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Đầm Dơi về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm
hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Sở GD&ĐT, của UBND huyện Đầm Dơi. Nội dung PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo
dục năm 2020, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật
với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại
khóa và các phong trào thi đua, các hoạt động trọng tâm của ngành trong năm 2020. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm
và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn môn giáo đạo đức, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động,
sáng tạo cho học sinh; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, Phụ trách Đoàn, Đội trong nhà trường
4. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ dạy học môn đạo đức, phòng tránh bạo lực học đường, bạo hành trẻ em.
5. Triển khai công tác PBGDPL, Trang thông tin điện tử của Pnhà trường
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về GD&ĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi chức
năng quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục.
2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên và cán bộ phụ tránh Đoàn Đội. Tiếp tục thực hiện
triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở
GD&ĐT.
3. Thực hiện đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức môn Giáo đạo đức trong chương trình chính khóa; gắn việc giảng dạy và học tập
pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong tuân thủ và chấp hành pháp luật. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”
4. Tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính khác khi các cấp thẩm quyền có yêu cầu và các bộ Luật sau khi được Quốc hội thông qua.
5. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL. Phát động phong
trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác PBGDPL của nhà trường từ học kỳ II năm học 2019-2020 đến học kỳ I của năm học 2020-2021; tổ chức kiểm tra, tổng kết
việc thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ (cuối mỗi học kỳ), báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua Văn thư Phòng GD&ĐT).
Trên đây là Kế hoạch PBGDPL năm 2020 của trường tiểu học Tân Thuận, yêu cầu toàn thể các thành viên nhà trường tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- PGD Đầm Dơi ( báo cáo)
- Website nội bộ, Mail cá nhân( thực hiện)
- Lưu VT
                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                    Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan